ประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร  


ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสุรชัย ขันอาสา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย รถกระบะบรรทุก หมวดอักษร "บบ" และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ผู้ลงทะเบียนประมูลป้ายฯเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 16-09-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 ศูนย์ ประชุมหารือเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง/รูปแบบ การพิจารณาและการจัดการจุดเสี่ยงในพื้นที่ การปรับเปลี่บนพฤติกรรมและการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการชุมชนต้นแบบสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เผยแพร่เมื่อ 10-09-2015
เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย รถกระบะบรรทุก หมวดอักษร "บบ" ในประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 07-09-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2558 ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 07-09-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร นำแผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลขที่นำเข้าประมูล หมวดอักษร "บบ" เข้าร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่น พุทธบารมี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ วัดท่าหลวง อำเภอเืมือง จังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 31-08-2015
เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและสำันักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล อกประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย
รถกระบะบรรทุก หมวดอักษร "บบ" ตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 31-08-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ร่วมประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย รถกระบะบรรทุก (รย.3) ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 28-08-2015
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจประเมินห้องสุขาที่ขอรับรองมาตรฐานห้องส้วมสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข ณ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอวชิรบารมี เผยแพร่เมื่อ 27-08-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์) มาตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2558 (ระยะที่ 2และระยะที่ 3) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและัวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 20-08-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางปาณิสร ศศิธร) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 13-08-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ภายใต้โครงการ "สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรสะอาด ผู้ใช้บริการ มีสุข" และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอวชิรบารมี ภายใต้ชื่อโครงการ "สถานีขนส่งผู้โดยสารสะอาด ผู้ใช้บริการ มีสุข" เผยแพร่เมื่อ 13-08-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมต้อนรับ นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะติดตามเดินทางมาตรวจราชการและประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี) ระหว่างวันที่ 5-8 ส.ค.58 เผยแพร่เมื่อ 07-08-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคมประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2558 โดยพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า และภาคปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณจุดตัดรถไฟบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 07-08-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 28-07-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ณ วัดคลองน้อย ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 23-07-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางปาณิสร ศศิธร) ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนะนำการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในวันที่ 7 , 23 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 23-07-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 01-07-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 29-06-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 15-06-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดประชุมจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ กับพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอบรมชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 15-06-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 29-05-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ประชุมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ีที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เผยแพร่เมื่อ 18-05-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 06-05-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 27-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 22-04-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประมวลภาพรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 22-04-2015
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 10-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วเทศกาลสงกรานต์ 2558 จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณหมวดการทางวชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เผยแพร่เมื่อ 09-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 07-04-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการสายตรวจประชาชนอาสาจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องอบรมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร ในวันศุกร์ี่ที่ 3 เมษายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 07-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 03-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2558 และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 02-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 31-03-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 31-03-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง
ด้วยรถโดยสารจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทัศนศึกษาูดูงาน ณ บริษัท วังทองยานยนต์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 30-03-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน" จ.พิจิตร ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แอนด์ โฮเทล รีสอร์ท ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 27-03-2015
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ระบบสัญญาจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง และวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
เผยแพร่เมื่อ 20-03-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 09-03-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 09-03-2015
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง เผยแพร่เมื่อ 03-03-2015
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 09-02-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมสโมสรกรมการขนส่งทางบกประจำปี 2557 ณ กรมการขนส่งทางบก วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เผยแพร่เมื่อ 09-02-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เผยแพร่เมื่อ 06-02-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ" คืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เผยแพร่เมื่อ 28-01-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2558 ณ วัดท่าหลวง ในวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 เผยแพร่เมื่อ 22-01-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เผยแพร่เมื่อ 19-01-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 เผยแพร่เมื่อ 19-01-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 12-01-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประมวลภาพรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 05-01-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิีธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิิจิตร ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 30-12-2014
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกประชาสัมพันธ์ข่าวรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ผ่านสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เผยแพร่เมื่อ 30-12-2014
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดพิิจิตร ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เผยแพร่เมื่อ 30-12-2014
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง เผยแพร่เมื่อ 25-12-2014
ขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางปาณิสร ศศิธร) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดทำโครงการ "ขนส่งพิจิตรสะอาด บุคลากรและผู้มาใช้บริการมีสุข" ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 05-12-2014
กรมการขนส่งทางบก ย้ำ !!!  รถตู้โดยสารมายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมเดินรถไว้ให้เร่งดำิเินินการจดทะเบียนเป็นรถตู้สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ภายในกำหนดและต้องเดินรถตามเงื่อนไขอย่่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน !!! มีโทษถึงขั้นจำคุก เผยแพร่เมื่อ 06-11-2014
กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลา !!! รับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี ถึงวันที่ 30 กันยายนปีหน้า ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยใช้เพียงสำเนาเล่มทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถเท่านั้น เผยแพร่เมื่อ 06-11-2014
กรมการขนส่งทางบก แจง !!!!! ไม่มีการพิจารณาปรับอัตราภาษีรถประจำปีเพิ่มขึ้น  ยืนยัน !!!!!! ยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเผยแพร่เมื่อ 16-10-2014
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เผยแพร่เมื่อ 30-09-2014
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 11-09-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2557 ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 57 ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร เผยแพร่เมื่อ 08-09-2014

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2557 เผยแพร่เมื่อ 08-09-2014

   วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

   วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ชั้น 3

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เผยแพร่เมื่อ 28-08-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 (นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ) มาตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2557 (ระยะที่ 3) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 26-08-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 25-08-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 22-08-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรม "ยุวชนขนส่ง" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 21-08-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 57 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 14-08-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป (ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ) โดยตั้งจุดตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ
และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน 3 จุด คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก , สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี เผยแพร่เมื่อ 14-08-2014
่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 และเลี้ยงส่งท่านขนส่งฯ ณ ร้านอาหารโป๊ยเซียน ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 31-07-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 28-07-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตามนโยบายการจัดระเบียบรถสาธารณะของ คสช. และโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยจังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 23 ก.ค. 2557 เผยแพร่เมื่อ 27-07-2014
ท่่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จทบ,พช.ประชุมจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เผยแพร่เมื่อ 30-06-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 30-05-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ เืพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ เผยแพร่เมื่อ 27-05-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมใจ รดน้ำขอพร ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางสาวสุกัญญา  ศิริโภคากิจ) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 17.30 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 09-05-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 โดยตั้งจุดตรวจ
ความพร้อมของพนักงานขับรถและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน 3 จุด
คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก , สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี เผยแพร่เมื่อ 09-05-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่
31 มีนาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 09-05-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่
6 มีนาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 09-05-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิิจิตร ปี 2557 มีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้ เผยแพร่เมื่อ
21-02-2014
รุ่นที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันให้ใช้พิักัดน้ำหนักรถบรรทุก 58 ตัน ออกไปอีก 6 เดือน โดยจะสิ้นสุดการผ่อนผัน
ในวันที่ 30 มิุถุนายน 2557
เอกสารแนบ เผยแพร่เมื่อ 21-02-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรต้อนรับ ท่านสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการตามแผนตรวจราชการที่ 17 18 และคณะเข้าตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2557 (ระยะที่ 1) และตรวจประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เผยแพร่เมื่อ 13-02-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมสัมมนา "ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย" โครงการสัมมนาเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งวัตถุอันตรายสำหรับ ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 27-01-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2557 ณ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 14-01-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เผยแพร่เมื่อ 13-01-2014