ฝ่ายทะเบียนรถ

         มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านทะเบียนรถและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ   การต่ออายุทะเบียน    และเสียภาษีประจำปี   การโอนกรรทสิทธิ์รถ   การเปลี่ยนประเภท การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ  อายัดยกเลิกหรือเพิกถอน  การจดทะเบียนรถ  การย้ายรถเข้า  การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด   การตรวจสภาพรถยนต์ และงานด้านวิทยุสื่อสาร   ตลอดจนงานเกี่ยวกับล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
          

การดำเนินการด้านทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  และ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 
การจดทะเบียนรถใหม
การจดทะเบียนรถใหม่
 
การเสียภาษีประจำปี
การเสียภาษีประจำปี, การชำระภาษีได้ัทั่วไทย
เฉพาะรถบรรทุกส่วนบุคคลเท่านั้น
 
การเปลี่ยนประเภทรถ
การโอนกรรมสิทธิ์รถ
 
การโอนกรรมสิทธิ์
การแจ้งเลิกใช้รถ ตามมาตรา 79
 
การเปลี่ยนสีรถ
การแจ้งไม่เสียภาษีรถ ตามมาตรา 89
 
การเปลี่ยนเครื่องยนต์
การแจ้งย้ายออกไปใช้งานจังหวัดอื่น
  การเปลี่ยนลักษณะรถ การแจ้งย้ายเข้ามาใช้งานในจังหวัดพิจิตร
  การต่อเติมหลังคา เสริมกระบะข้างติดตั้งโครงเหล็ก การขอใบแทนเอกสาร (สูญหาย / ชำรุด)
  การติดตั้งเชื้อเพลิงแก๊ส CNG , LPG การเปลี่ยนเครื่องยนต์, เปลี่ยนสีรถ, เปลี่ยนตัวถังรถ
  การออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำไป
ใช้ระหว่างประเทศ (ลาว - กัมพูชา - เวียดนาม)
การขอแก้ไขชื่อ-สกุล หรือที่อยู่
 
การขอแก้ไขชื่อ-สกุล หรือที่อยู่
 
 
การขอใบแทนเอกสาร (สูญหาย / ชำรุด)
 
 
การแจ้งย้ายออกไปใช้งานจังหวัดอื่น
 
 
การแจ้งย้ายเข้ามาใช้งานในจังหวัดพิจิตร    
 
การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว หรือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป    
 
การแจ้งใช้รถ หลังจากที่แจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว    
         
         
ข้อมูลที่ติดต่อ   หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 39/8-9  ถนนคลองคะเชนทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์   0-5699-0372 , 0-5699-0374 ต่อ 13 โทรสาร   0-5699-0370

   
E-Mail : phichit@dlt.mail.go.th