ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหล่วงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

                             
 

   
โทรทัศน์
   
หนังสือพิมพ์

 

หมายเลขทะเบียนรถ
ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กจ 5855
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข 2782
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บบ 6252
รถจักรยานยนต์
1กง 607

Free-counter-plus.com

Free Counter


 

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ณ วัดวังกรด ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 18
สิงหาคม 2559 19-08-2016


ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 15-08-2016

ผู้ตรวจการของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมกับทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดพิจิตร ดำเนินการตั้งจุดตรวจสอบรถสาธารณะ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 05-08-2016

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (Big day) เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวพิจิตรออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้มากที่สุด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 05-08-2016

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรต้อนรับ ท่านสุพจน์ เครือนพคุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก และคณะเข้าตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2559 (ระยะที่ 3) และตรวจประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 02-08-2016

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานเทียน
จำนำพรรษา ให้แก่วัดคุณพุ่ม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยนางสาวสุชาดา พฤกษะวัน
นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 02-08-2016

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีตอกเสาเข็มการก่อสร้างอาคารเรียนหน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร "วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร" ณ บ้านวังกรด ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559เผยแพร่เมื่อ 01-08-2016

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ณ
หอประชุมอำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 29-07-2016

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงิน
ค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำ
จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่ง
จังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 28-07-2016

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัด
พิจิตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ณ
วัดท่าหลวง ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่เมื่อ 27-07-2016

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัด
พิจิตร ตรวจติดตามประเมินผลโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม
2559 เผยแพร่เมื่อ 27-07-2016
นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัด
พิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือน กรกฎาคม
2559 ณ วัดท่ากระดาน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่ 22
กรกฎาคม 2559 เผยแพร่เมื่อ 22-07-2016
เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรออกตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแผนการอำนวย
ความสะดวก และความปลอดภัยในช่วงวันอาสาฬหบูชา วันหยุดต่อเนื่องและวันเข้าพรรษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่เมื่อ 22-07-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน)
ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่เมื่อ 14-07-2016

เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ ณ ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พล่าซ่า ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่เมื่อ
04-07-2016
 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 24-08-2016
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 24-08-2016
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมติดตั้ง และตู้รางเลื่อน
เผยแพร่เมื่อ 04-02-2016
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล
เผยแพร่เมื่อ11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ
11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล
เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ
11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ
12-06-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ
06-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และปรับปรุงห้องอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 03-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 08-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน
3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 03-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน
ซ่อมแซมระบบท่อประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ
02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน
3 เครื่อง
เผยแพร่เมื่อ 19-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 07-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อและกระเป๋าเป๋ ตามโครงการสร้างเครือข่าย "ยุวชนขนส่ง" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 27-06-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เ้รื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็น เผยแพร่เมื่อ 28-02-2014  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวสอบราคาทั้งหมด
 
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัิติงาน  
การจัดระบบการจราจรในกรุงเทพมหานคร 07-07-2016  

การบริหารการขนส่งโดยสารสาธารณะ เผยแพร่เมื่อ 07-06-2016

 
เส้นทางสู่การสร้างองค์การสมรรถนะสูงด้วยภาวะผู้นำ เผยแพร่เมื่อ 07-05-2016  
รวม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522และพรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน เผยแพร่เมื่อ 05-04-2016  
การพัฒนาพลังงานทดแทนตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เผยแพร่เมื่อ 06-03-2016  
การวางแผนและการบริหารโครงการ เผยแพร่เมื่อ 09-02-2016  
วิเคราะห์ "รากปัญหา" เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่่งยืน เผยแพร่เมื่อ 07-01-2016  
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 เผยแพร่เมื่อ 08-12-2015  
คุณธรรมตามรอยพระยุคบาท เผยแพร่เมื่อ 24-11-2015  
บุคลิกภาพคนทำงานรุ่นใหม่ เผยแพร่เมื่อ 26-10-2015  
แนวทางสร้างความโปร่งใสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เผยแพร่เมื่อ 18-09-2015  
สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร เผยแพร่เมื่อ 13-08-2015  
บัญญัติ 10 ประการช่วยประหยัดพลังงาน เผยแพร่เมื่อ 23-07-2015  
หมู่บ้านช่อสะอาด เผยแพร่เมื่อ 15-06-2015  
การบริการที่เป็นเลิศ เผยแพร่เมื่อ 06-05-2015  
การวิเคราะห์อุบัติเหตุในสถานที่จริง เผยแพร่เมื่อ 07-04-2015  
AEC กับการพัฒนาใบอนุญาตชนิด ท.4 การขนส่งวัตถุอันตราย เผยแพร่เมื่อ 06-03-2015  
การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC เผยแพร่เมื่อ 09-02-2015  
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับทะเบียนรถเพื่อรองรับ AEC เผยแพร่เมื่อ 07-01-2015  
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย เผยแพร่เมื่อ 05-12-2014  
วิเคราะห์หาแนวทาง - มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เผยแพร่เมื่อ 06-11-2014  
การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เผยแพร่เมื่อ 30-10-2014  
มุมมองและการเตรียมความพร้อมของรถบัสสู่ AEC เผยแพร่เมื่อ 08-09-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 2 เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 30-07-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนจบ เผยแพร่เมื่อ 23-06-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 3 เผยแพร่เมื่อ 15-05-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 เผยแพร่เมื่อ 30-04-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 31-03-2014  
ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 เผยแพร่เมื่อ 03-02-2014  
อาเซียน+6 คืออะไร เผยแพร่เมื่อ 03-02-2014  
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง เผยแพร่เมื่อ 25-12-2013  
8 ทักษะที่เจ้าหน้าที่ควรมี เผยแพร่เมื่อ 25-11-2013  
   
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด >>
 
     
   สาระน่ารู้  
  การบำรุงรักษารถติดตั้ง NGV  
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์  
  การถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ  
  ความรู้เกี่ยวกับไคลแอนด์และเซิร์ฟเวอร  
  ฮาร์ดดิสก์ คืออะไร  
  ควรเก็บแบตเตอรี่ของกล้องใส่กล่องทุกครั้งหรือไม่  
  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
  ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ  
  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้จราจร  
 
สาระน่ารู้ทั้งหมด >>
 
     


หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0-5699-0372 , 0-5699-0374 ต่อ 12 , โทรสาร 0-5699-0370
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 39/8-9 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Web Master : phichit@dlt.go.th