ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหล่วงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

                 
     
หมายเลขทะเบียนรถ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กจ 3341
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข 2693
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บบ 3641
รถจักรยานยนต์
1กฆ 9008
   
โทรทัศน์
   
หนังสือพิมพ์
 
 

 

 


 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการชุมชนต้นแบบสร้างและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสากเหล็ก ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 30-09-2015

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการชุมชนต้นแบบสร้างและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 25-09-2015

ูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสุรชัย ขันอาสา) ให้เกียติเป็นประธานในพิธีปิดการประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย รถกระบะบรรทุก หมวดอักษร "บบ" และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ผู้ลงทะเบียนประมูลป้ายฯ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 16-09-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดพิจิตร จำนวน
5 ศูนย์ ประชุมหารือเพื่อร่วมกัำนกำหนดแนวทาง/รูปแบบ การพิจารณาและ
การจัดการจุดเสี่ยงในพื้นที่ การปรับเปลี่บนพฤติกรรมและการจัดการเรียนรู้ ตาม
โครงการชุมชนต้นแบบสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10-09-2015

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย รถกระบะบรรทุก หมวดอักษร "บบ" ในประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร 07-09-2015

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2558 ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 58 ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 07-09-2015

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร นำแผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลขที่นำเข้าประมูล หมวดอักษร "บบ" เข้าร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่น พุทธบารมี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ วัดท่าหลวง อำเภอเืมือง จังหวัดพิจิตร 31-08-2015

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและสำันักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
สาขาอำเภอโพทะเล ออกประชาสัมพันธ์ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย
รถกระบะบรรทุก หมวดอักษร "บบ" ตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร 31-08-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ร่วมประชาสัมพันธ์ประูมูลป้ายเลขทะเบียนรถสวย รถกระบะบรรทุก (รย.3) ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 28-08-2015

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจประเมินห้องสุขา
ที่ขอรับรองมาตรฐานห้องส้วมสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข ณ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอวชิรบารมี
27-08-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์) มาตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2558 (ระยะที่ 2และระยะที่ 3) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและัวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 20-08-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางปาณิสร ศศิธร) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 13-08-2015

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ภายใต้โครงการ "สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรสะอาด ผู้ใช้บริการ มีสุข" และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอวชิรบารมี ภายใต้ชื่อโครงการ "สถานีขนส่งผู้โดยสารสะอาด ผู้ใช้บริการ มีสุข" 13-08-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมต้อนรับ นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะติดตาม เดินทางมาตรวจราชการและประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี) ระหว่างวันที่ 5-8 ส.ค.58 07-08-2015

 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 12-06-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 06-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และปรับปรุงห้องอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 03-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 08-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง 03-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน
ซ่อมแซมระบบท่อประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง 19-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 07-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อและกระเป๋าเป๋ ตามโครงการสร้างเครือข่าย "ยุวชนขนส่ง" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร 27-06-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เ้รื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็น 28-02-2014  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวสอบราคาทั้งหมด
 
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัิติงาน  
แนวทางสร้างความโปร่งใสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 18-09-2015  
สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 13-08-2015  
บัญญัติ 10 ประการช่วยประหยัดพลังงาน 23-07-2015  
หมู่บ้านช่อสะอาด 15-06-2015  
การบริการที่เป็นเลิศ 06-05-2015  
การวิเคราะห์อุบัติเหตุในสถานที่จริง 07-04-2015  
AEC กับการพัฒนาใบอนุญาตชนิด ท.4 การขนส่งวัตถุอันตราย 06-03-2015  
การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC 09-02-2015  
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับทะเบียนรถเพื่อรองรับ AEC 07-01-2015  
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย 05-12-2014  
วิเคราะห์หาแนวทาง - มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน 06-11-2014  
การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 30-10-2014  
มุมมองและการเตรียมความพร้อมของรถบัสสู่ AEC 08-09-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 2 29-08-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 1 30-07-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนจบ 23-06-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 3 15-05-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 30-04-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 31-03-2014  
ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 03-02-2014  
อาเซียน+6 คืออะไร 03-02-2014  
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง 25-12-2013  
8 ทักษะที่เจ้าหน้าที่ควรมี 25-11-2013  
พูดโทรศัพท์อย่างไร ได้ใจผู้ฟัง 01-11-2013  
รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกี่ยวกับ "ความดี" 25-09-2013  
สร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยตัวคุณเอง 22-08-2013  
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 27-07-2013  
โลจิสติกส์กับอาเซียน 07-06-2013  
   
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด >>
 
     
   สาระน่ารู้  
  การบำรุงรักษารถติดตั้ง NGV  
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์  
  การถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ  
  ความรู้เกี่ยวกับไคลแอนด์และเซิร์ฟเวอร  
  ฮาร์ดดิสก์ คืออะไร  
  ควรเก็บแบตเตอรี่ของกล้องใส่กล่องทุกครั้งหรือไม่  
  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
  ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ  
  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้จราจร  
 
สาระน่ารู้ทั้งหมด >>
 
     


หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0-5699-0372 , 0-5699-0374 ต่อ 12 , โทรสาร 0-5699-0370
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 39/8-9 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Web Master : phichit@dlt.go.th