ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหล่วงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

                 


 

 


     
หมายเลขทะเบียนรถ
ณ วันที่ 6 มกราคม 2559
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กจ 4068
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข 2714
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บบ 4352
รถจักรยานยนต์
1กง 2111

 

   
โทรทัศน์
   
หนังสือพิมพ์
 
 

 

ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงคมนาคม จังหวัดพิจิตร หน้าบริเวณหมวดการทางวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีขนส่งจังหวัดพิจิตร , แขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตรและแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2559 02-01-2016


ประมวลภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิจิตรและสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล ปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง
2 มกราคม 2559
02-01-2016

ท่านสุพจน์ เครือนพคุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัิติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจัหวัดพิจิตรในช่วงรณรงค
์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็กและศูนย์บริการร่วม กระทรวงคมนาคม จังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31-12-2015


ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดพิิจิตร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 30-12-2015


ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร (Rest Area) โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจฯ และมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมในพิธีเปิดจุดตรวจฯ ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 30-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดพิจิตร และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณหน้าหมวดการทางวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 28-12-2015

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ "บอกรัก...ขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทย" เพื่อการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้กับ "ทูตจราจร" จังหวัดพิจิตร 25-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคิวรถ ผู้ควบคุม รถตู้โดยสารสาธารณะ หมวด 2 จังหวัดพิิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 24-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 17-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิิจิตร จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการ
รับส่งผู้โดยสารของรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื่นที่จังหวัดพิิจิตร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 17-12-2015ขนส่งจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 14-12-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการสถานีขนส่งผู้โดยสารและ
ผู้แทนจำหน่ายตั๋วและตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรและ สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 11-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส" จุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร และจุดสิ้นสุดศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 09-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางปาณิสร ศศิธร) ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ , ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2558 08-12-2015

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรต้อนรับ ท่านสุพจน์ เครือนพคุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก และคณะเข้าตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2559 (ระยะที่ 1) และตรวจประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 01-12-2015
ท่านสุพจน์ เครือนพคุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางรถจักรยาน "Bike Lane" สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 01-12-2015
กรมการขนส่งทางบกเพิ่มช่องทางใหม่ 1 ธันวาคม 2558 ผู้ใช้มือถือ Smart Phone สามารถเข้าถึงข้อมลและการบริการด้านทะเบียนและภาษีรถพร้อมแบบฟอร์มได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงสแกน QR Code ผ่านมือถือ หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT eForm ได้โดยตรง เผยแพร่เมื่อ 30-11-2015
ออกตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแผนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่เมื่อ 27-11-2015
 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 12-06-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 06-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และปรับปรุงห้องอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 03-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 08-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 03-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน
ซ่อมแซมระบบท่อประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 19-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 07-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อและกระเป๋าเป๋ ตามโครงการสร้างเครือข่าย "ยุวชนขนส่ง" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 27-06-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เ้รื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็น เผยแพร่เมื่อ 28-02-2014  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวสอบราคาทั้งหมด
 
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัิติงาน  
วิเคราะห์ "รากปัญหา" เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่่งยืน 07-01-2016  
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 08-12-2015  
คุณธรรมตามรอยพระยุคบาท เผยแพร่เมื่อ 24-11-2015  
บุคลิกภาพคนทำงานรุ่นใหม่ เผยแพร่เมื่อ 26-10-2015  
แนวทางสร้างความโปร่งใสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เผยแพร่เมื่อ 18-09-2015  
สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร เผยแพร่เมื่อ 13-08-2015  
บัญญัติ 10 ประการช่วยประหยัดพลังงาน เผยแพร่เมื่อ 23-07-2015  
หมู่บ้านช่อสะอาด เผยแพร่เมื่อ 15-06-2015  
การบริการที่เป็นเลิศ เผยแพร่เมื่อ 06-05-2015  
การวิเคราะห์อุบัติเหตุในสถานที่จริง เผยแพร่เมื่อ 07-04-2015  
AEC กับการพัฒนาใบอนุญาตชนิด ท.4 การขนส่งวัตถุอันตราย เผยแพร่เมื่อ 06-03-2015  
การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC เผยแพร่เมื่อ 09-02-2015  
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับทะเบียนรถเพื่อรองรับ AEC เผยแพร่เมื่อ 07-01-2015  
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย เผยแพร่เมื่อ 05-12-2014  
วิเคราะห์หาแนวทาง - มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เผยแพร่เมื่อ 06-11-2014  
การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เผยแพร่เมื่อ 30-10-2014  
มุมมองและการเตรียมความพร้อมของรถบัสสู่ AEC เผยแพร่เมื่อ 08-09-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 2 เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 30-07-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนจบ เผยแพร่เมื่อ 23-06-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 3 เผยแพร่เมื่อ 15-05-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 เผยแพร่เมื่อ 30-04-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 31-03-2014  
ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 เผยแพร่เมื่อ 03-02-2014  
อาเซียน+6 คืออะไร เผยแพร่เมื่อ 03-02-2014  
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง เผยแพร่เมื่อ 25-12-2013  
8 ทักษะที่เจ้าหน้าที่ควรมี เผยแพร่เมื่อ 25-11-2013  
พูดโทรศัพท์อย่างไร ได้ใจผู้ฟัง เผยแพร่เมื่อ 01-11-2013  
รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกี่ยวกับ "ความดี" เผยแพร่เมื่อ 25-09-2013  
สร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยตัวคุณเอง เผยแพร่เมื่อ 22-08-2013  
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เผยแพร่เมื่อ 27-07-2013  
โลจิสติกส์กับอาเซียน เผยแพร่เมื่อ 07-06-2013  
   
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด >>
 
     
   สาระน่ารู้  
  การบำรุงรักษารถติดตั้ง NGV  
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์  
  การถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ  
  ความรู้เกี่ยวกับไคลแอนด์และเซิร์ฟเวอร  
  ฮาร์ดดิสก์ คืออะไร  
  ควรเก็บแบตเตอรี่ของกล้องใส่กล่องทุกครั้งหรือไม่  
  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
  ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ  
  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้จราจร  
 
สาระน่ารู้ทั้งหมด >>
 
     


หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0-5699-0372 , 0-5699-0374 ต่อ 12 , โทรสาร 0-5699-0370
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 39/8-9 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Web Master : phichit@dlt.go.th