ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหล่วงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

                 

  ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
หมายเลขทะเบียนรถ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของ
หน่วยงานราชการจังหวัดพิิจิตร ณ ห้องระเบียงทอง โรงแรมโอฆะนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 31-07-2013


ณ วันที่  6  สิงหาคม  2556
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กง 6984
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข 2403
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
 
   
โทรทัศน์
   
หนังสือพิมพ์
 
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง
ด้วยรถโดยสารจังหวัดพิจิตร จัดทัศนศึกษา ณ สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถ จก. จังหวัดเชียงใหม่
15-07-2013

บน 6458
รถจักรยานยนต์
1กก 8411

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน
จังหวัดพิิจิตร ปี 2556 มีจำนวน 4 รุ่น ดังนี้ 11-07-2013
รุ่นที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 3 โรงเรียนพิิจิตรอินเตอร์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 4 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556 พร้อมจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร พ.ศ. 2556 ณ ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
27-06-2013


ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้่การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ท่านชัชชาติ  สิทธิพันธุ์) ลงพื้นที่ตรวจงาน อำ้เภอ
วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 10-06-2013

ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 05-06-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556  05-06-2013

ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดพิจิตร
หมวด กง จำนวน 301 หมายเลข
รูปภาพวันประมูลแผ่นป้ายทะ่เบียนรถจังหวัดพิจิตร หมวด กง
จำนวน 301 หมายเลข
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556   
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เปิดรับคำขอจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่า
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ 2556 ในระหว่างวันที่ 3 - 14 มิถุนายน 2556
แบบคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ 17-05-2013

ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2556 พร้อมเลี้ยงสังสรรค์
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่โยกย้าย ณ ร้านโป๊ยเซียน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 25-04-2013

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ได้รับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 7 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 252,000.- บาท
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ จำนวน 1 ราย
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ จำนวน 4
ราย 
และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางสาวสุกัญญา  ศิริโภคากิจ) ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ จำนวน 2 ราย คือ
- นายจรัญ  กุลฉิม ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นรถนั่งธรรมดา
- นางมานิท  เกิดรื่น ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นรถนั่งไฟฟ้า+เบาะลม
24-04-2013
คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมใจ รดน้ำขอพร ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางสาวสุกัญญา  ศิริโภคากิจ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 17.30 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 19-04-2013
ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิีธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิิจิตร ในวันที่ 11 เมษายน 2556 11-04-2013
หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม (สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร , สำนักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร , แขวงการทางพิจิตร และศูนย์สร้างและ
บูรณสะพานที่ 1) ร่วมสังสรรค์ เสวนา ประสาคนพิจิตร ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 10 เมษายน 2556 11-04-2013
ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะัและ
ผู้ขับรถ (REST AREA) ณ จุดตรวจร้านอาหารสี่ทิศ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 เมษายน 2556 11-04-2013
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวสอบราคา
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย ครั้งที่ 2 25-07-2013
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย ไม่มีผู้ยื่นซอง 27-06-2013
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอ
โพทะเล (ปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักอาศัย และห้องพักอาศัยชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง) 01-05-2013
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 16-08-2012
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 16-08-2012
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักสำนักงานขนส่งสาขา
อำเภอโพทะเล 17-05-2012
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอ
โพทะเล (ปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักอาศัย และห้องพักอาศัยชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง) 04-05-2012
ประกาศจังหวัดพิจิตร เื่รื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 23-12-2011   ผู้ประกาศสอบราคาได
ประกาศจังหวัดพิจิตร เื่รื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ 25-11-2011
ดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายอลูมิเนียมทะเบียนรถไม่ใ้ช้แล้ว รับซองสอบราคาตั้งแต่ 09.00 น. - 11.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ทำการเปิดซองสอบราคา 11.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 25-08-2011
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 25-08-2011
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน
และอาคารที่พักอาศัยของสำันักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 09-09-2011
ประกาศจังหวัดพิิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างทำรถตู้ดัดแปลงเพื่อให้บริการรับชำระภาษีแบบเคลื่อนที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 29-06-2011
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 22-06-2011
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวสอบราคาทั้งหมด
 
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัิติงาน  
โลจิสติกส์กับอาเซียน 07-06-2013  
การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน ตอนที่ 2 31-05-2013  
การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน ตอนที่ 1 31-05-2013  
เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ 28-03-2013  
มารู้จักอาเซียนกันเถอะ 27-02-2013  
นโยบายผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 14-01-2013  
13 วิธีแก้โรคเครียดในที่ทำงาน 06-11-2012  
10 โรคฮิต คนทำงานออฟฟิศ 25-10-2012  
การ์ตูนฉันและเธอ เราคืออาเซียน 28-09-2012  
เรียนรู้ภาษาอาเซียน ดอกไม้ประจำชาติและการแต่งกาย 28-09-2012  
ฝึกภาษาอังกฤษเบื้องต้นก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน 2558 06-07-2012  
สมุนไพรพื้นบ้านช่วยลดความดันโลหิตสูง 06-07-2012  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 07-06-2012  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉบับประชาชน 07-06-2012  
   
   
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด >>
 
     
   สาระน่ารู้  
  การบำรุงรักษารถติดตั้ง NGV  
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์  
  การถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ  
  ความรู้เกี่ยวกับไคลแอนด์และเซิร์ฟเวอร  
  ฮาร์ดดิสก์ คืออะไร  
  ควรเก็บแบตเตอรี่ของกล้องใส่กล่องทุกครั้งหรือไม่  
  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
  ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ  
  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้จราจร  
 
สาระน่ารู้ทั้งหมด >>
 
     


หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเีอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0-5699-0372 , 0-5699-0374 ต่อ 12 , โทรสาร 0-5699-0370
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 39/8-9 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Web Master : phichit@dlt.go.th