ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหล่วงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

                 

หมายเลขทะเบียนรถ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน
จังหวัดพิิจิตร ปี 2557 มีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้ 21-02-2014
รุ่นที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557


ณ วันที่  4  มีนาคม  2557
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กง 8917
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข 2474
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
 
   
โทรทัศน์
   
หนังสือพิมพ์
 
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันให้ใช้พิักัดน้ำหนักรถบรรทุก 58 ตัน ออกไปอีก 6 เดือน โดยจะสิ้นสุดการผ่อนผันในวันที่ 30 มิุถุนายน 2557 เอกสารแนบ 21-02-2014

บน 8482
รถจักรยานยนต์
1กข 6891

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรต้อนรับ ท่านสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการตามแผนตรวจราชการที่ 17 18 และคณะเข้าตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2557 (ระยะที่ 1) และตรวจประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 13-02-2014

ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมสัมมนา "ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย" โครงการสัมมนาเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายสำหรับ
ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 27-01-2014


สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2557 ณ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 14-01-2014

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 13-01-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยตั้งจุดตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ
และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน จำนวน 3 จุด คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสากเหล็ก , สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
27-12-2013

ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิีธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิิจิตร ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 27-12-2013

ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 25-12-2013

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดขบวนพาเหรดรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 25-12-2013

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกอากาศสถานีวิทยุ อสมท. อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 23-12-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ณ วัดใหม่คำวัน ตำบล หัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 25-11-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 21-11-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ ณ เส้นทางหลวงหมายเลข 117 ในวันจันทร์ที่ี่ 4 พฤศจิกายน 2556  05-11-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานสร้างอนาคตไทย 2020 ณ สำนักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 04-11-2013
 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เ้รื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็น 28-02-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ขายทอดแผ่นป้ายทะเบียนรถ 25-11-2013

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจัดประมูลให้มี
ผู้รับอนุญาต จัดให้มีการจำหน่ายและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และจัดให้มีการถ่ายเอกสาร ถ่ายรูป เคลือบบัตรและจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
04-11-2013

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย ครั้งที่ 2 25-07-2013
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อหมวกนิรภัย ไม่มีผู้ยื่นซอง 27-06-2013
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอ
โพทะเล (ปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักอาศัย และห้องพักอาศัยชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง) 01-05-2013
ประกาศ จังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 16-08-2012
ประกาศ จังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล 16-08-2012
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักสำนักงานขนส่งสาขา
อำเภอโพทะเล 17-05-2012
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอ
โพทะเล (ปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักอาศัย และห้องพักอาศัยชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง) 04-05-2012
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวสอบราคาทั้งหมด
 
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัิติงาน  
ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 03-02-2014  
อาเซียน+6 คืออะไร 03-02-2014  
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง 25-12-2013  
8 ทักษะที่เจ้าหน้าที่ควรมี 25-11-2013  
พูดโทรศัพท์อย่างไร ได้ใจผู้ฟัง 01-11-2013  
รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกี่ยวกับ "ความดี" 25-09-2013  
สร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยตัวคุณเอง 22-08-2013  
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 27-07-2013  
โลจิสติกส์กับอาเซียน 07-06-2013  
การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน ตอนที่ 2 31-05-2013  
การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน ตอนที่ 1 31-05-2013  
เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ 28-03-2013  
มารู้จักอาเซียนกันเถอะ 27-02-2013  
นโยบายผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 14-01-2013  
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด >>
 
     
   สาระน่ารู้  
  การบำรุงรักษารถติดตั้ง NGV  
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์  
  การถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ  
  ความรู้เกี่ยวกับไคลแอนด์และเซิร์ฟเวอร  
  ฮาร์ดดิสก์ คืออะไร  
  ควรเก็บแบตเตอรี่ของกล้องใส่กล่องทุกครั้งหรือไม่  
  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
  ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ  
  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้จราจร  
 
สาระน่ารู้ทั้งหมด >>
 
     


หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเีอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0-5699-0372 , 0-5699-0374 ต่อ 12 , โทรสาร 0-5699-0370
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 39/8-9 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Web Master : phichit@dlt.go.th